Què és una Webquest?

Les Webquest són propostes didàctiques de recerca guiada, que utilitzen principalment recursos d’Internet. Tenen en compte la concepció educativa del constructivisme: els alumnes construeixen el seu propi coneixement a pattir d'allò que saben (coneixements previs) en interacció amb els nous continguts (nous coneixements). 

La Webquest són activitats de cerca guiada el qual la major part de la informació que alumnes treballen prové de la web (estratègia per descobriment guiat). Són unitats didàctiques els quals planteja als alumnes una feina o resolució de problemes interessants i motivadors i un procés de treball col·laboratiu basat principalment en els recursos que té la xarxa. D'alguna manera, no deixa de ser un ajut pel professorat per crear i dissenyar unitats de programació (cal tenir en compte, que les Webquest no tindran en compte el context del nostre alumnat, un aspecte essencial per adaptar i crear les nostres activitats).


Definició Webquest
Tutorials, plantilles, generadors, llocs web per crear Webquests

Exemples de Webquest:

Descobrint el cel amb Galileu
Fem Ràdio!
I tu, com estàs?
Les llàgimes són sang transparent? Per què li surt sang?

Comentaris